TITLE

DESCRIPTION

Η απόφαση σχετικά με το που θα πάει το παιδί σας σχολείο είναι πολύ προσωπική και μπορεί να αποτελέσει μία πραγματική πρόκληση. Το πρώτο πράγμα που απασχολεί τους γονείς και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα σχολεία είναι η ασφάλεια των παιδιών.

Η ηλικία, η ευαίσθητη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών είναι σημαντικοί λόγοι, ώστε τα σχολεία κάθε βαθμίδας να επικεντρώσουν την προσοχή τους και να εγγυηθούν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών δεν εξαρτώνται μόνο από τη διαμόρφωση του χώρου και των υλικών, αλλά και από το σχεδιασμό σχετικών μαθησιακών διαδικασιών, που στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μα­θησιακές αυτές διαδικασίες έχουν στόχο να αναπτύξουν τα παιδιά τις εξής ικανότητες:

• Να αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία τους και την ασφάλειά τους.

• Να είναι σε θέση να κάνουν επιλογές που θα προστατεύουν την υγεία τους.

• Να προλαμβάνουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Σε κάθε σχολείο υπάρχουν εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι. Όλοι οι χώροι οργανώνονται με τρόπους βολικούς και φιλικούς για την ηλικία και το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών.

Οι χώροι του νηπιαγωγείου πρέπει να είναι ασφαλείς. Υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολούν όλους, εκπαιδευτικούς και γονείς, όπως:

Έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή ώστε τα παιχνίδια και όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν στους χώρους του νηπια­γωγείου να είναι ασφα­λή για τα παιδιά;

Έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες πυρα­σφάλειας και δεν υπάρχουν αντικεί­μενα και εξοπλι­σμός που μπορεί να αποτελέσουν εν δυ­νάμει κινδύνους για τα νήπια;

Τηρούνται όλοι οι κα­νόνες υγιεινής και καθα­ρίζονται όλοι οι χώροι με σχολαστικότητα;

Οι εσωτερικοί χώροι πρέπει να προσφέρουν ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, όπου τα παιδιά θα αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητά τους μαθαίνο­ντας. Οι χώροι και τα υλικά τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, που προστατεύουν τα παιδιά και εξαλείφουν τις πιθανότητες ατυχημάτων. Οι χώροι θα πρέπει να έχουν αρκετά παρά­θυρα, ώστε να αερίζονται συχνά και να φωτίζονται επαρκώς. Οι μοκέτες, όπου υπάρ­χουν, θα πρέπει να είναι καθαρές και να μην έχουν βραχεί. Τα τραπεζάκια και οι κα­ρέκλες πρέπει να είναι εργονομικά σχεδιασμένα, κατάλληλα για τη σωματική διάπλα­ση των νηπίων και χωρίς γωνίες ή αιχμηρά εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει για τις τουαλέ­τες του νηπιαγωγείου, οι οποίες θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των νηπίων, με λεκάνες και νιπτήρες στο κατάλληλο μέγεθος και ύψος, χωρίς κανονικές πόρτες, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα. Δεν πρέπει να χρησιμοποι­ούνται αιχμηρά ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν σκάλες, ή, αν υπάρχουν, τότε τα σκαλοπάτια να είναι αρκετά πλατιά, να μην είναι φαγωμένα και γλιστρούν και να υπάρχει κουπαστή, από την οποία να μπορούν να πιάνονται τα νήπια. Επίσης αν το σχολείο διαθέτει φαγητό, στη κουζίνα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας, καθαριότητας και υγιεινής. Για την ώρα της χαλάρωσης, κατά την οποία τα παιδιά ξαπλώνουν και κοιμούνται, αν υπάρχει ειδικός χώρος γι’ αυτόν τον σκοπό, είναι πάντα καθαρός, όπως και τα κρε­βάτια και τα σεντόνια, ενώ αν δεν υπάρχει ειδικός χώρος αυτό γίνεται μέσα στην τάξη, σε ειδικά στρώματα, που πρέπει να είναι καθαρά και κατάλληλα για την ανάπαυση των παιδιών.

Ο εξωτερικός χώρος, που είναι εξίσου σημαντικός όσο και ο εσωτερικός, έχει και αυ­τός τον ρόλο του, αφού συμβάλλει στην εφαρμογή του προγράμματος και στην ολόπλευ­ρη ανάπτυξη των παιδιών. Για τον λόγο αυτό ο εξωτερικός χώρος πρέπει να είναι ευρύ­χωρος, ασφαλής και εξοπλισμένος με τα ανάλογα παιχνίδια. Εάν υπάρχει αμμοδόχος, πρέπει να σκεπάζεται τις ώρες που δε χρησιμοποιείται, για να μη λερώνεται από ακαθαρσίες ζώων, ενώ κατασκευές όπως τσουλήθρες, τραμπάλες κτλ. πρέπει να τη­ρούν τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας και να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήμα­τα για πιθανόν φθορές. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται και για παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα, για τα οποία πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβα­ση στον χώρο της αυλής.

Επειδή η τελική επιλογή σας είναι καθοριστικής σημασίας για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και τη μαθησιακή πρόοδο του παιδιού σας, πριν επιλέξετε το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο είναι απαραίτητο να κάνετε την έρευνά σας. Η έρευνα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τον έλεγχο του διαφημιστικού φυλλάδιου του σχολείου, έρευνα για πληροφορίες σχετικές με το σχολείο στο Διαδίκτυο ή/και στην ιστοσελίδα του σχολείου, και έρευνα των «από στόμα σε στόμα» συστάσεων. Ρωτήστε για συστάσεις από άλλες οικογένειες. Οι περισσότεροι άνθρωποι δε θα συστήσουν ένα σχολείο εκτός και αν είναι πραγματικά ικανοποιημένοι με αυτό.

∙Πρoγραμματίστε επίσκεψη στο σχολείο. Συναντηθείτε με τη διεύθυνση καθώς εκείνη είναι υπεύθυνη για τη γραμμή και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τηρείται στο σχολείο. Αν αυτό είναι εφικτό παρατηρήστε τη διάδραση των παιδαγωγών με τα παιδιά. Οι παιδαγωγοί είναι αυτοί που αλληλεπιδρούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, έτσι είναι σημαντικό να αισθανθείτε ότι θα εμπιστευτείτε τα παιδιά σας σε ζεστούς ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας και σχολικής ηλικίας.

∙ Φέρτε το παιδί σας μαζί στην επίσκεψη. Το παιδί πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή του δικού του σχολείου. Αν και η τελική απόφαση θα είναι δική σας, η θέση του θα είναι χρήσιμη όταν θα συζητήσετε όλοι μαζί για την τελική επιλογή του σχολείου. Δείτε πώς ανταποκρίνεται στους χώρους του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς. Δείτε πως οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στο παιδί σας.

∙ Το πιο σημαντικό, εμπιστεύεστε το ένστικτό σας. Ένα σχολείο μπορεί να έχει ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό σύστημα, πολλά και γοητευτικά παιχνίδια, ένα λαμπερό νέο κτίριο με σύγχρονες και άκρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, και η τιμή του να είναι προσιτή, αλλά αν δεν αισθάνεστε ότι είναι κατάλληλο για εσάς και το παιδί σας, τότε πολύ πιθανόν όντως να μην είναι. Είναι σημαντικό να αισθάνεστε άνετα με τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος ορίζει κατευθυντήριες γραμμές για το παιδί σας και με τον οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσετε και να λύσετε θέματα ή ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Θα πρέπει επίσης να αισθάνεστε ασφαλείς και ικανοποιημένοι με τους εκπαιδευτικούς. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι αυτή θα είναι μία μακρά και παραγωγική συνεργασία η ποιότητα της οποίας θα έχει συνέπειες στην ανάπτυξη του παιδιού σας.

Πρέπει το σχολείο να διαθέτει άδεια λειτουργίας (για τα νηπιαγωγεία και άδεια ίδρυσης). Αυτά μπορείτε να τα μάθετε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας ή στα γραφεία της Πρωτοβαθμιας Εκπαιδευσης ή και από το ίδιο το σχολείο.

∙ Δίδακτρα – κρυφα έξοδα (έξοδα σχολικού, σίτισης, κλπ.)

∙ Η τοποθεσία του σχολείου και τρόποι μεταφοράς προς και από το σχολείο.

∙ Ασφάλεια σχολικών λεοφωρείων (ζώνες, ΚΤΕΟ, κλπ)

∙ Κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι να μάθετε τη φιλοσοφία του σχολείου. Οι θεμελιώδεις αρχές του μπορεί να είναι παραδοσιακές, συντηρητικές, μοντέρνες η να αποτελούν ένα υβρίδιο όλων αυτών. Όποια και αν είναι η φιλοσοφία του σχολείου αυτό που είναι σημαντικό είναι το σχολείο να διαθέτει ένα πλάνο, ένα οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών που στηρίζετε σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης για το γιατί , για το τι, και το πώς να διδάξει τα παιδιά και πως θα φροντίσει τους μαθητές του. Πρέπει να γνωρίζετε πως ένα σχολείο με κάποιο ιδεολογικό θεμέλιο, με μία συγκεκριμένη φιλοσοφία και παιδαγωγική κατάρτιση, είναι σαφώς καλύτερο από εκείνο που δεν έχει συγκεκριμένη παιδαγωγική ιδεολογία. Όταν αυτά είναι δυσδιάκριτα σε ένα σχολείο, αυτό προκαλέι αμφιβολίες ως προς την οργάνωση, τους στόχους, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την γενική μέριμνα του ως προς τα παιδιά. Λογικό είναι ότι πρέπει να είστε σύμφωνοι ως προς την φιλοσοφία του σχολείου που θα επιλέξετε τελικά, καθώς αυτή πρέπει να συμβαδίζει με τις προσωπικές και οικογενειακές σας αξίες.

∙ Τρόποι επικοινωνίας των γονέων με το σχολείο.

∙ Μέγεθος της τάξης.

∙ Ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών που έχουν ήδη αποφοιτήσει από το σχολείο.

∙ Ποια προσέγγιση λαμβάνει το σχολείο για τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών.

∙ Μάθετε αν το σχολείο έχει σαφείς κανονισμούς. Ένα καλό σχολείο πρέπει να έχει συνεπείς κανόνες που καθιστά σαφές στους γονείς έστι ώστε να γνωρίζουν τι πρέπει να περιμένουν.